Genesis 34

1ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ
2וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה
3ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנערה וידבר אל לב הנערה
4ויאמר שכם אל אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה
5ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש יעקב עד באם
6ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו
7ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה
8וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה
9והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם
10ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו סחרוה ואחזו בה
11ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן
12הרבו עלי מהר מאד ומתנה ואתן כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנערה לאשה
13ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמאו את דינה אחתם
14ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות את הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה היא לנו
15אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמונו להמול לכם כל זכר
16ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו כעם אחד
17ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו
18וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בנו
19ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו
20ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר
21האנשים האלה שלמים הם אתנו ישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבות ידים לפניהם את בנותם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם
22אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים
23מקניהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאות להם וישבו אתנו
24וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר כל יצאי שער עירו
25ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר
26ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו
27ובני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחתם
28ואת צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו
29ואת כל חילם ואת טפם ואת נשיהם שבו ויבזו את כל אשר בבית
30ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאשני ביושב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכני ונשמדתי אני וביתי
31ויאמרו הכ זונה יעשו את אחותנו
Copyright information for SPVar