Genesis 34

ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ
וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה
ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנערה וידבר אל לב הנערה
ויאמר שכם אל אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה
ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש יעקב עד באם
ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו
ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה
וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה
והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם
10 ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו סחרוה ואחזו בה
11 ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן
12 הרבו עלי מהר מאד ומתנה ואתן כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנערה לאשה
13 ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמאו את דינה אחתם
14 ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות את הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה היא לנו
15 אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמונו להמול לכם כל זכר
16 ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו כעם אחד
17 ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו
18 וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בנו
19 ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו
20 ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר
21 האנשים האלה שלמים הם אתנו ישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבות ידים לפניהם את בנותם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם
22 אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים
23 מקניהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאות להם וישבו אתנו
24 וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר כל יצאי שער עירו
25 ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר
26 ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו
27 ובני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחתם
28 ואת צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו
29 ואת כל חילם ואת טפם ואת נשיהם שבו ויבזו את כל אשר בבית
30 ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאשני ביושב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכני ונשמדתי אני וביתי
31 ויאמרו הכ זונה יעשו את אחותנו
Copyright information for SPVar