Genesis 35

ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך
ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו שמלתיכם
ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי
ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האילה אשר עם שכם
ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבתיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב
ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית אל הוא וכל העם אשר עמו
ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלה אליו האלהים בברחו מפני אחיו
ותמת דבורה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכית
וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו אלהים
10 ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל
11 ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו
12 ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ
13 ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו
14 ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן
15 ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל
16 ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה
17 ויהי בהקשותה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן
18 ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא את שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימים
19 ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית לחם
20 ויצב יעקב מצבה על קברתה היא מצבת קברת רחל עד היום
21 ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר
22 ויהי בשכן ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר
23 בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולן
24 ובני רחל יוסף ובנימים
25 ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי
26 ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילדו לו בפדן ארם
27 ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק
28 ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה
29 ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו
Copyright information for SPVar