Genesis 36

ואלה תולדת עשו הוא אדום
עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בן צבעון החוי
ואת מחלת בת ישמעאל אחות נבאות
ותלד עדה לעשו את אליפז ומחלת ילדה את רעואל
ואהליבמה ילדה את יעוש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען
ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך מארץ כנען מפני יעקב אחיו
כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגריהם לשאת אתם מפני מקניהם
וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום
ואלה תולדת עשו אבי אדום בהר שעיר
10 ואלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן מחלת אשת עשו
11 ויהיו בני אליפז תימן ואמר וצפו וגעתם וקנז
12 ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו
13 ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני מחלת אשת עשו
14 ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בן צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעוש ואת יעלם ואת קרח
15 אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אמר אלוף צפו אלוף קנז
16  אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה
17 ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני מחלת אשת עשו
18 ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו
19 אלה בני עשו ואלה אלופיהם עשו הוא אדום
20 ואלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה
21 ודישון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום
22 ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע
23 ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל ושפו ואונם
24 ואלה בני צבעון איה וענה הוא ענה אשר מצא את האימים במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו
25 ואלה בני ענה דישון ואהליבמה בת ענה
26 ואלה בני דישון חמדן ואשבן יתרן וכרן
27 ואלה בני אצר בלהן וזוען ועקן
28 ואלה בני דישן עוץ וארן
29 אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה
30 אלוף דישון אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלופיהם בארץ שעיר
31 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל
32 וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה
33 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה
34 וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני
35 וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את המדיני בשדה מואב ושם עירו עוית
36 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה
37 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר
38 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור
39 וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהטבאל בת מטרד בת מי זהב
40 ואלה שמות אלופי עשו למשפחותם למקומתם בשמותם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת
41 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן
42 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר
43 אלוף מגדאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשפחתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום
Copyright information for SPVar