Genesis 36

1ואלה תולדת עשו הוא אדום
2עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בן צבעון החוי
3ואת מחלת בת ישמעאל אחות נבאות
4ותלד עדה לעשו את אליפז ומחלת ילדה את רעואל
5ואהליבמה ילדה את יעוש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען
6ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך מארץ כנען מפני יעקב אחיו
7כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגריהם לשאת אתם מפני מקניהם
8וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום
9ואלה תולדת עשו אבי אדום בהר שעיר
10ואלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן מחלת אשת עשו
11ויהיו בני אליפז תימן ואמר וצפו וגעתם וקנז
12ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו
13ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני מחלת אשת עשו
14ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בן צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעוש ואת יעלם ואת קרח
15אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אמר אלוף צפו אלוף קנז
16 אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה
17ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני מחלת אשת עשו
18ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו
19אלה בני עשו ואלה אלופיהם עשו הוא אדום
20ואלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה
21ודישון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום
22ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע
23ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל ושפו ואונם
24ואלה בני צבעון איה וענה הוא ענה אשר מצא את האימים במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו
25ואלה בני ענה דישון ואהליבמה בת ענה
26ואלה בני דישון חמדן ואשבן יתרן וכרן
27ואלה בני אצר בלהן וזוען ועקן
28ואלה בני דישן עוץ וארן
29אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה
30אלוף דישון אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלופיהם בארץ שעיר
31ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל
32וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה
33וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה
34וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני
35וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את המדיני בשדה מואב ושם עירו עוית
36וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה
37וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר
38וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור
39וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהטבאל בת מטרד בת מי זהב
40ואלה שמות אלופי עשו למשפחותם למקומתם בשמותם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת
41אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן
42אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר
43אלוף מגדאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשפחתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום
Copyright information for SPVar