Genesis 38

1ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה
2וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה
3ותהר ותלד בן ותקרא את שמו ער
4ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן
5ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה ויהי בכזבה בלדתה אתו
6ויקח יהודה אשה לער בכרו ושמה תמר
7ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה
8ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך
9וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו
10וירע בעיני יהוה את אשר עשה וימת גם אתו
11ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה
12וירבו הימים ותמת בת שוע אשת יהודה וינחם יהודה ויעל לגזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה
13ויגד לתמר כלתו לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו
14ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותתכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והיא לא נתנה לו לאשה
15ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה
16ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו היא ותאמר מה תתן לי כי תבוא אלי
17ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן ותאמר אם תתן ערבון עד שלחך
18ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חתימך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן לה ויבא אליה ותהר לו
19ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה
20וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה
21וישאל את אנשי המקום לאמר איה הקדשה ההיא בעינים על הדרך ויאמרו לא היתה בזה קדשה
22וישב אל יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא היתה בזה קדשה
23ויאמר יהודה תקח לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי את הגדי הזה ואתה לא מצאתה
24ויהי כמשלשת חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף
25היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר נא למי החתים והפתיל והמטה האלה
26ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה
27ויהי בעת לדתה והנה תאמים בבטנה
28ויהי בלדתה ויתן יד ותקח המילדת ותקשר על ידו שני לאמר זה יצא ראישון
29ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עלינו פרץ ותקרא את שמו פרץ
30ואחרי כן יצא אחיו אשר על ידו השני ותקרא שמו זרח
Copyright information for SPVar