Genesis 4

והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה
ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה
ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה
והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלביהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו
ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו
ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך
הלוא אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו
ויאמר קין אל הבל אחיו נלכה השדה ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו
ויאמר יהוה אל קין איה הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי
10 ויאמר מה עשית קול דם אחיך צעק אלי מן האדמה
11 ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דם אחיך מידך
12 כי תעבד את האדמה לא תוסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ
13 ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשא
14 הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני
15 ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו
16 ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נד קדמת עדן
17 וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא את שם העיר כשם בנו חנוך
18 ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחיאל ומחיאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך
19 ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה
20 ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה
21 ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנר ועגב
22 וצלה גם היא ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה
23 ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזינה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי
24 כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה
25 וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ויקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין
26 ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז החל לקרא בשם יהוה
Copyright information for SPVar