Genesis 40

1ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים
2ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האפים
3ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם
4ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר
5ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר
6ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים
7וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום
8ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אליהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו נא לי
9ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלמי והנה גפן לפני
10ובגפן שלשה שרגים והיא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים
11וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה
12ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם
13בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראישון אשר היית משקהו
14כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה
15כי גנוב נגנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור
16וירא שר האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלמי והנה שלשה סלי חרי על ראשי
17ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מעל הסל מעל ראשי
18ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם
19בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלא אתך על העץ ואכל העוף את בשרך מעליך
20ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו
21וישב את שר המשקים על משקהו ויתן את הכוס על כף פרעה
22ואת שר האפים תלא כאשר פתר להם יוסף
23ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו
Copyright information for SPVar