Genesis 41

ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר
והנה מן היאר עלות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחו
והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר
ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות ויקץ פרעה
ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטובת
והנה שבע שבלים דקות ושדיפת קדים צמחות אחריהן
ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמליאת ויקץ פרעה והנה חלום
ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמיו ואין פתר אתם לפרעה
וידבר שר המשקים אל פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום
10 פרעה קצף על עבדיו ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אתי ואת שר האפים
11 ונחלם חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו
12 ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר
13 ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה
14 וישלח פרעה ויקרא את יוסף וירצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה
15 ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר התשמע חלום לפתר אתו
16 ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים לא יענה את שלום פרעה
17 וידבר פרעה את יוסף בחלמי והנני עמד על שפת היאר
18 והנה מן היאר עלות שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו
19 והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהן בכל ארץ מצרים לרע
20 ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראישנות והבריאות
21 ותבאנה אל קרבהן ולא נודע כי באו אל קרבהן ומראהן רע כאשר בתחלה ואקץ
22 ואראה בחלמי והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד מליאות וטובות
23 והנה שבע שבלים צנימות דקות ושדיפת קדים צמחות אחריהן
24 ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הטובות ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי
25 ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עשה אגיד לפרעה
26 שבע הפרות הטובות שבע שנים הנה ושבע השבלים הטובות שבע שנים הנה חלום אחד הוא
27 ושבע הפרות הרקות והרעות העלות אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות ושדיפת הקדים יהיו שבע שני רעב
28 הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה את אשר האלהים עשה הראה את פרעה
29 הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים
30 וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ
31 ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא ואחרי כן כי כבד הוא מאד
32 ועלה שנית החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשותו
33 ועתה יראה לו פרעה איש נבון וחכם וישתהו על ארץ מצרים
34 ויעש פרעה ויפקד פקדים על הארץ ויחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע
35 ויקבץ את כל האכל שבע השנים הטובות הבאות האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים ישמרו
36 והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב
37 וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו
38 ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו
39 ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אתך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך
40 אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך
41 ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים
42 ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רביד זהב על צוארו
43 וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקרא לפניו אברך ונתן אתו על כל ארץ מצרים
44 ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים
45 ויקרא פרעה שם יוסף צפנתי פענח ויתן לו את אסנת בת פוטיפרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים
46 ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים
47 ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים
48 ויקבץ את כל האכל שבע השנים אשר היה השבע בארץ מצרים ויתן אכל בערים אכל שדה העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה
49 ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי חדל לספר כי אין מספר
50 וליוסף ילדו שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרע כהן אן
51 ויקרא יוסף שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את עמלי ואת כל בית אבי
52 ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי
53 ותכלנה שבע שני השבע אשר היו בארץ מצרים
54 ותחלנה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי הרעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם
55 ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף ואשר יאמר לכם תעשון
56 והרעב היה על פני כל הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם בר וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים
57 וכל הארצות באו מצרימה לשבר אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ
Copyright information for SPVar