Genesis 44

ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו
ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר
הבקר אור והאנשים שלחו הם וחמריהם
הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אליהם למה שלמתם רעה תחת טובה
הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם
וישגם וידבר אליהם את הדברים האלה
ויאמרו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה
הן הכסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב
אשר ימצא אתו מעבדיך יומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים
10 ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקוים
11 וימהרו ויורדו איש אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו
12 ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימים
13 ויקרעו שמלתם ויעמסו איש על חמרו וישבו העירה
14 ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה
15 ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני
16 ויאמר יהודה מה נאמר לאדני ומה נדבר ומה נצטדק והאלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו
17 ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהוה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם
18 ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה
19 אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח
20 ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן אחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו
21 ותאמר אל עבדיך הורידהו אלי ואשימה עיני עליו
22 ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת
23 ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תוסיפון לראות פני
24 ויהי כי עלינו אל עבדך אבינו ונגיד לו את דברי אדני
25 ויאמר אבינו שובו שברו לנו מעט אכל
26 ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות את פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו
27 ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי
28 ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה
29 ולקחתם גם את זה מעם פני וקראהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה
30 ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתי ונפשו קשורה בנפשו
31 והיה כראותו כי אין הנער אתנו ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה
32 כי עבדך ערב את הנער מעם אביו לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים
33 ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעלה עם אחיו
34 כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברעה אשר תמצא את אבי
Copyright information for SPVar