Genesis 46

ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק
ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני
ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדת מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם
אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך
ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו
ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו
בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכור יעקב ראובן
ובני ראובן חנוך ופלוא חצרון וכרמי
10 ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצהר ושאול בן הכנענית
11 ובני לוי גרשון קהת ומררי
12 ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמואל
13 ובני יששכר תולע ופואה ישוב ושמרון
14 ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל
15 אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנתיו שלשים ושלש
16 ובני גד צפון וחגי ושוני ואצבעון ערי וארודי וארולי
17 ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל
18 אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש
19 בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימים
20 ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרע כהן אן את מנשה ואת אפרים
21 ובני בנימים בלע ובכר ואשבל גרה ונעמן אחים וראש מפים וחפים וארד
22 אלה בני רחל אשר ילדה ליעקב כל נפש ארבע עשרה
23 ובני דן חשים
24 ובני נפתלי יחצאל וגוני יצר ושלום
25 אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבע
26 כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש
27 ובני יוסף אשר ילדו לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים
28 ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להראות לפניו גשנה ויבא ארץ גשן
29 ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צוארו ויבך על צוארו עוד
30 ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראיתי פניך כי עודך חי
31 ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמר אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי
32 והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו
33 והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם
34 ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנערינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעי צאן
Copyright information for SPVar