Genesis 8

ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים
ויסכרו מעינות תהום וארבות השמים ויכל הגשם מן השמים
וישבו המים מעל הארץ הלכו ושבו ויחסרו המים מקץ חמשים ומאת יום
ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי הררט
והמים היו הלכו וחסרו עד חדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים
ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה
וישלח את הערב ויצא יצא ושב עד יבשת המים מעל הארץ
וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה
ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח את ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה
10 ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה
11 ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלי זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ
12 ויחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שובה אליו עוד
13 ויהי באחת ושש מאות שנה בראישון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה
14 ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ
15 וידבר אלהים אל נח לאמר
16 צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך
17 וכל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ
18 ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו
19 וכל החיה וכל העוף וכל הרמש הרמש על הארץ למשפחותיהם יצאו מן התבה
20 ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עלות במזבח
21 וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אוסף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אוסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי
22 עד כל ימי הארץ זרע וקציר קר וחם קיץ וחרף יומם ולילה לא ישבתו
Copyright information for SPVar