Genesis 9

ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ
ומראכם וחתתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתתיו
כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את הכל
אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו
ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חי אדרשנו מיד האדם מיד איש ואחיו אדרש את נפש האדם
שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם
ואתם פרו ורבו ושרצו בארץ ורבו בה
ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר
ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם
10 ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף ובבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ
11 והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת עוד כל בשר ממי המבול ולא יהיה עוד המבול להשחית הארץ
12 ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני ובינכם ובין כל נפש החיה אשר אתכם לדרת עולם
13 את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ
14 והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן
15 וזכרתי את בריתי אשר ביני ובינכם ובין כל נפש החיה אשר אתכם בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול להשחית כל בשר
16 והיתה הקשת בענן וראיתה לאזכרה ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש החיה בכל בשר אשר על הארץ
17 ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ
18 ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם חם ויפת וחם הוא אבי כנען
19 שלשה אלה בני נח מאלה נפצה כל הארץ
20 ויחל נח איש האדמה ויטע כרם
21 וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלו
22 וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ
23 ויקח שם ויפת את השמלה וישמו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו
24 ויקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן
25 ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו
26 ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו
27 יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו
28 ויחי נח אחרי המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה
29 ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת
Copyright information for SPVar