Leviticus 1

1ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבניכם
3אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצונו לפני יהוה
4וסמך את ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו
5ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד
6והפשיטו את העלה ונתחו אתה לנתחיה
7ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח וערכו עצים על האש
8וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים ואת הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח
9וקרבו וכרעיו ירחצו במים והקטיר הכהן הכל המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
10ואם מן הצאן עלה קרבנו ליהוה מן הכשבים או מן העזים זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו
11ושחט אתו על ירך המזבח צפונה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב
12ונתחו אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו יערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח
13והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
14ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן התרים או מבני היונה את קרבנו
15והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצא דמו אל קיר המזבח
16והסיר את מרתו בנצתו והשליך אתו אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן
17ושסע אתו בכנפיו ולא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
Copyright information for SPVar