Leviticus 10

ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישמו עליהן קטרת ויקרבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם
ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אתם וימתו לפני יהוה
ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן
ויקרא משה אל מישאל ואל אליצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אליהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקדש אל מחוץ למחנה
ויקרבו וישאו בכיתנתם אל מחוץ למחנה כאשר דבר משה
ויאמר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו ראשיכם לא תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו ועל כל העדה יקצף ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף יהוה
ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמתו כי שמן משחת יהוה עליכם ויעשו כדבר משה
וידבר יהוה אל אהרן לאמר
יין ושכר אל תשתה אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם
10 ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור
11 ולהורת את בני ישראל את כל החקים אשר דבר יהוה אליהם ביד משה
12 וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו את המנחה הנותרת מאשי יהוה ואכלוה מצות אצל המזבח כי קדש קדשים היא
13 ואכלתם אתה במקום קדוש כי חקך וחק בניך היא מאשי יהוה כי כן צויתי
14 ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנתיך אתך כי חקך וחק בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל
15 שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהוה והיה לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם כאשר צוה יהוה
16 ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שרף ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרים לאמר
17 מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים היא ואתה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה
18 הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה אכל תאכלו אתה בקדש כאשר צויתי
19 וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה
20 וישמע משה וייטב בעיניו
Copyright information for SPVar