Leviticus 11

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אליהם
דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ
כל מפריסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם
ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא הפריס טמא הוא לכם
ואת הארנבת כי מעלת גרה היא ופרסה לא הפריסה טמאה היא לכם
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגור טמא הוא לכם
מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם
ואת זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו
10 וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם
11 ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו
12 וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם
13 ואת אלה תשקצו מן העוף לא תאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה
14 ואת הדאה ואת האיה למינה
15 ואת כל ערב למינו
16 ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף למינו ואת הנץ
17 ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף
18 ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחמה
19 ואת החסידה והאנפה למינה ואת הדגיפת ואת העטלף
20 וכל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ הוא לכם
21 אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע אשר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהם על הארץ
22 את אלה מהם תאכלו את הארבה למינהו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינה ואת החגב למינהו
23 וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם
24 ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב
25 וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
26 לכל הבהמה אשר היא מפריסת פרסה ושסעה איננה שסע וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא
27 וכל ההלך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב
28 והנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים הם לכם
29 וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבור והצב למינו
30 והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת
31 אלה הטמאים לכם מכל השרץ כל הנגע בהם במותם יטמא עד הערב
32 וכל אשר יפל עליו מהם במותם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יבוא וטמא עד הערב וטהר
33 וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו
34 מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא
35 וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכרים יתצו טמאים הם וטמאים יהיו לכם
36 אך מעין מים ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא
37 וכי יפל מנבלתם על זרע זרע אשר יזרע טהור הוא
38 וכי יתן מים על הזרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם
39 וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב
40 והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב
41 וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל
42 כל ההלך על גחון וכל ההלך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם
43 אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם
44 כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ
45 כי אני יהוה אלהיכם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני
46 זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים לכל הנפש השרצת על הארץ
47 להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל
Copyright information for SPVar