Leviticus 12

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזרע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא
3וביום השמיני ימול את בשר ערלתו
4ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדם טהרה בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבוא עד מלאת ימי טהרה
5ואם נקבה תלד וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה
6ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת אל פתח אהל מועד אל הכהן
7והקריבו לפני יהוה וכפר עליה הכהן וטהרה ממקור דמיה זאת תורת הילדת לזכר או לנקבה
8ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי תרים או שני בני יונה אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליה הכהן וטהרה
Copyright information for SPVar