Leviticus 13

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים
וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראה הכהן וטמא אתו
ואם בהרת לבנה היא בעור בשרו ועמק אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים
וראה הכהן ביום השביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא פשה הנגע בעור והסגירו הכהן שבעת ימים שנית
וראה הכהן ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע לא פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת היא וכבס בגדיו וטהר
ואם פשה תפשה המספחת בעור אחרי הראתו אל הכהן לטהרתו ונראה שנית אל הכהן
וראה הכהן והנה פשתה המספחת בעור וטמאו הכהן צרעת היא
ונגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן
10 וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת
11 צרעת נושנת היא בעור בשרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא
12 ואם פרח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן
13 וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפך לבן טהור הוא
14 וביום הראות בו בשר חי יטמא
15 וראה הכהן את הבשר החי וטמאו הבשר החי טמא הוא צרעת היא
16 או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן ובא אל הכהן
17 וראה הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את הנגע טהור הוא
18 ובשר כי יהיה בו שחין ונרפא
19 והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהן
20 וראה הכהן והנה מראהו שפל מן העור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע צרעת היא בשחין פרחה
21 ואם יראה הכהן והנה אין בה שער לבן ושפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים
22 ואם פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע הוא
23 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה צרבת השחין היא וטהרו הכהן
24 או בשר כי יהיה בעורו מכות אש והיתה מחית המכוה בהרת לבנה אדמדמת או לבנה
25 וראה אתה הכהן והנה הפך שער לבן בבהרת ומראה עמק מן העור צרעת היא במכוה פרחה וטמא אתו הכהן נגע צרעת היא
26 ואם יראה הכהן והנה אין בבהרת שער לבן ושפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים
27 וראה הכהן ביום השביעי אם פשה תפשה בעור וטמא אתו הכהן נגע צרעת היא
28 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה בעור והיא כהה שאת המכוה היא וטהרו הכהן כי צרבת המכוה היא
29 ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן
30 וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמק מן העור ובו שער צהב דק וטמא הכהן אתו נתק הוא צרעת הראש או הזקן היא
31 וכי יראה הכהן את נגע הנתק והנה אין מראהו עמק מן העור ושער שחר אין בו והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים
32 וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק ולא היה בו שער צהב ומראה הנתק אין עמק מן העור
33 והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית
34 וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מן העור וטהרו הכהן וכבס בגדיו וטהר
35 ואם פשה יפשה הנתק בעור אחרי טהרתו
36 וראה הכהן והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא
37 ואם בעיניו עמד הנתק ושער שחר צמח בו נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן
38 ואיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרת בהרת לבנות
39 וראה הכהן והנה בעור בשרם בהרת כהות לבנות בהק הוא פרח בעור טהור הוא
40 ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא
41 ואם מפאת פניו ימרט ראשו גבח הוא טהור הוא
42 וכי יהיה בקרחתו או בגבחתו נגע לבן אדמדם צרעת פרחת היא בקרחתו או בגבחתו
43 וראה אתה הכהן והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת בקרחתו או בגבחתו כמראה צרעת עור בשר
44 איש צרוע הוא טמא הוא טמא יטמאנו הכהן בראשו נגעו
45 והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטא וטמא טמא יקרא
46 כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו
47 והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים
48 או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור
49 והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור נגע צרעת הוא והראה את הכהן
50 וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעת ימים
51 וראה את הנגע ביום השביעי כי פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור לכל אשר יעשה העור למלאכה צרעת ממראת הנגע טמא הוא
52 ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע כי צרעת ממראת היא באש תשרף
53 ואם יראה הכהן והנה לא פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור
54 וצוה הכהן וכבסו את אשר בו הנגע והסגירו שבעת ימים שנית
55 וראה הכהן אחרי הכבס את הנגע והנה לא הפך הנגע את עיניו והנגע לא פשה טמא הוא באש תשרפנו פחתת היא בקרחתו או בגבחתו
56 ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע אחרי הכבסו אתו וקרעו אתו מן הבגד או מן העור או מן השתי או מן הערב
57 ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור פרחת היא באש תשרפנו את אשר בו הנגע
58 והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע וכבס שנית וטהר
59 זאת תורת נגע הצרעת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי העור לטהרו או לטמאו
Copyright information for SPVar