Leviticus 13

1וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
2אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים
3וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראה הכהן וטמא אתו
4ואם בהרת לבנה היא בעור בשרו ועמק אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים
5וראה הכהן ביום השביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא פשה הנגע בעור והסגירו הכהן שבעת ימים שנית
6וראה הכהן ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע לא פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת היא וכבס בגדיו וטהר
7ואם פשה תפשה המספחת בעור אחרי הראתו אל הכהן לטהרתו ונראה שנית אל הכהן
8וראה הכהן והנה פשתה המספחת בעור וטמאו הכהן צרעת היא
9ונגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן
10וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת
11צרעת נושנת היא בעור בשרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא
12ואם פרח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן
13וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפך לבן טהור הוא
14וביום הראות בו בשר חי יטמא
15וראה הכהן את הבשר החי וטמאו הבשר החי טמא הוא צרעת היא
16או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן ובא אל הכהן
17וראה הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את הנגע טהור הוא
18ובשר כי יהיה בו שחין ונרפא
19והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהן
20וראה הכהן והנה מראהו שפל מן העור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע צרעת היא בשחין פרחה
21ואם יראה הכהן והנה אין בה שער לבן ושפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים
22ואם פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע הוא
23ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה צרבת השחין היא וטהרו הכהן
24או בשר כי יהיה בעורו מכות אש והיתה מחית המכוה בהרת לבנה אדמדמת או לבנה
25וראה אתה הכהן והנה הפך שער לבן בבהרת ומראה עמק מן העור צרעת היא במכוה פרחה וטמא אתו הכהן נגע צרעת היא
26ואם יראה הכהן והנה אין בבהרת שער לבן ושפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים
27וראה הכהן ביום השביעי אם פשה תפשה בעור וטמא אתו הכהן נגע צרעת היא
28ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה בעור והיא כהה שאת המכוה היא וטהרו הכהן כי צרבת המכוה היא
29ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן
30וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמק מן העור ובו שער צהב דק וטמא הכהן אתו נתק הוא צרעת הראש או הזקן היא
31וכי יראה הכהן את נגע הנתק והנה אין מראהו עמק מן העור ושער שחר אין בו והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים
32וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק ולא היה בו שער צהב ומראה הנתק אין עמק מן העור
33והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית
34וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מן העור וטהרו הכהן וכבס בגדיו וטהר
35ואם פשה יפשה הנתק בעור אחרי טהרתו
36וראה הכהן והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא
37ואם בעיניו עמד הנתק ושער שחר צמח בו נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן
38ואיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרת בהרת לבנות
39וראה הכהן והנה בעור בשרם בהרת כהות לבנות בהק הוא פרח בעור טהור הוא
40ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא
41ואם מפאת פניו ימרט ראשו גבח הוא טהור הוא
42וכי יהיה בקרחתו או בגבחתו נגע לבן אדמדם צרעת פרחת היא בקרחתו או בגבחתו
43וראה אתה הכהן והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת בקרחתו או בגבחתו כמראה צרעת עור בשר
44איש צרוע הוא טמא הוא טמא יטמאנו הכהן בראשו נגעו
45והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטא וטמא טמא יקרא
46כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו
47והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים
48או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור
49והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור נגע צרעת הוא והראה את הכהן
50וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעת ימים
51וראה את הנגע ביום השביעי כי פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור לכל אשר יעשה העור למלאכה צרעת ממראת הנגע טמא הוא
52ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע כי צרעת ממראת היא באש תשרף
53ואם יראה הכהן והנה לא פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור
54וצוה הכהן וכבסו את אשר בו הנגע והסגירו שבעת ימים שנית
55וראה הכהן אחרי הכבס את הנגע והנה לא הפך הנגע את עיניו והנגע לא פשה טמא הוא באש תשרפנו פחתת היא בקרחתו או בגבחתו
56ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע אחרי הכבסו אתו וקרעו אתו מן הבגד או מן העור או מן השתי או מן הערב
57ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור פרחת היא באש תשרפנו את אשר בו הנגע
58והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע וכבס שנית וטהר
59זאת תורת נגע הצרעת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי העור לטהרו או לטמאו
Copyright information for SPVar