Leviticus 15

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
דברו אל בני ישראל ואמרתם אליהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא
וזאת תהיה טמאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו טמא הוא כל ימי זב בשרו או החתים בשרו מזובו טמאתו היא
כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא
ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
וכי ירק הזב בטהור יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא
10 וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והנשא אתם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
11 וכל אשר יגע בו הזב וידו לא שטף במים יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
12 וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר וכל כלי עץ ישטף במים
13 וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים חיים וטהר
14 וביום השמיני יקח לו שתי תרים או שני בני יונה ובא לפני יהוה אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן
15 ועשה אתם הכהן אחד חטאת ואחד עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו
16 ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב
17 וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וכבס במים וטמא עד הערב
18 ואשה אשר ישכב אישה אתה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב
19 ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה כל הנגע בה יטמא עד הערב
20 וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא
21 וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
22 וכל הנגע בכל הכלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
23 ואם על המשכבה היא או על הכלי אשר היא ישבת עליו בנגעו בו יטמא עד הערב
24 ואם שכב ישכב אישה אתה ותהי נדתה עליו יטמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא
25 ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה היא
26 כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה
27 וכל הנגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
28 ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר
29 וביום השמיני תקח לה שתי תרים או שני בני יונה והביאה אתם אל הכהן אל פתח אהל מועד
30 ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני יהוה מזוב טמאתה
31 והזהרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימותו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם
32 זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה
33 והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה
Copyright information for SPVar