Leviticus 18

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני יהוה אלהיכם
כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו
את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם
ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחיה בהם אני יהוה
איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה
ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך היא לא תגלה ערותה
ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך היא
ערות אחתך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותה
10 ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה
11 ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחתך היא לא תגלה ערותה
12 ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא
13 ערות אחות אמך לא תגלה שאר אמך היא
14 ערות אחי אביך לא תגלה ואל אשתו לא תקרב דדתך היא
15 ערות כלתך לא תגלה אשת בנך היא לא תגלה ערותה
16 ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך היא
17 ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה היא
18 ואשה על אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה
19 ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה
20 ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה
21 ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה
22 ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא
23 ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל היא
24 אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם
25 ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקיא הארץ את ישביה
26 ושמרתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם
27 כי את כל התועבת האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ
28 ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם
29 כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשות מקרב עמם
30 ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהן אני יהוה אלהיכם
Copyright information for SPVar