Leviticus 19

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם
3איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם
4אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם
5וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצונכם תזבחהו
6ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף
7ואם אכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה
8ואכלו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההיא מעמיה
9ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט
10וכרמך לא תעלל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם
11לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו
12ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה
13לא תעשק את רעך ולא תגזל ולא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר
14לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני יהוה
15לא תעשה עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט את עמיתך
16לא תלך רכיל בעמך לא תעמד על דם רעך אני יהוה
17לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא
18לא תקום ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה
19את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים ושדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטניז לא יעלה עליך
20ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לו לא יומת כי לא חפשה
21והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם
22וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא
23וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם את ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל
24ובשנה הרביעית יהיו כל פריו קדש חללים ליהוה
25ובשנה החמשית תאכלו את פריו להסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם
26לא תאכלו על הדם ולא תנחשו ולא תעננו
27ולא תקיפו את פאת ראשכם ולא תשחיתו את פאת זקנכם
28ושרטה לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה
29אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה
30את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
31אל תפנו אל האבות ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם
32מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה
33וכי יגור אתכם גר בארצכם לא תונו אתו
34כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
35לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה
36מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים
37ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה
Copyright information for SPVar