Leviticus 2

1ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה מנחה היא
2והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ ממנה מלוא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבונתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה
3והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה
4וכי תקריב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצות בללות בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן
5ואם מנחה על מחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה
6פתת אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה היא
7ואם מנחה מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה
8והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח
9והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה
10והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה
11כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקריבו ממנו אשה ליהוה
12קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח
13וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח
14ואם תקריב מנחת בכרים ליהוה אביב קלי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכריך
15ונתתה עליה שמן ושמת עליה לבונה מנחה היא
16והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבונתה אשה ליהוה
Copyright information for SPVar