Leviticus 20

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2ואל בני ישראל תדבר איש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן
3ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי וחלל את שם קדשי
4ואם העלם יעלמו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו
5ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כל הזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם
6והנפש אשר תפנה אל האבות ואל הידענים לזנות אחריהם ונתתי את פני בנפש ההיא והכרתי אתה מקרב עמה
7 והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם
8ושמרתם את כל חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם
9כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמו בו
10ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת
11ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם
12ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם
13ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו מות יומתו שניהם דמיהם בם
14ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם
15ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו
16ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם
17ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא
18ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקור הערוה והיא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם
19ערות אחות אביך ואחות אמך לא תגלה כי את שאר הערוה עונם ישאו
20ואיש אשר ישכב את דדתו את ערות דדו גלה חטאם ישאו עררים יומתו
21ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא ערות אחיו גלה עררים יהיו
22ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא הארץ אתכם אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה
23ולא תלכו בחקות הגוים אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם
24ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים
25והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמאה
26והייתם לי קדשים כי אני יהוה ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי
27ואיש או אשה אשר יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבנים תרגמום דמיהם בם
Copyright information for SPVar