Leviticus 20

וידבר יהוה אל משה לאמר
ואל בני ישראל תדבר איש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן
ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי וחלל את שם קדשי
ואם העלם יעלמו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו
ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כל הזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם
והנפש אשר תפנה אל האבות ואל הידענים לזנות אחריהם ונתתי את פני בנפש ההיא והכרתי אתה מקרב עמה
והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם
ושמרתם את כל חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם
כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמו בו
10 ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת
11 ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם
12 ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם
13 ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו מות יומתו שניהם דמיהם בם
14 ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם
15 ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו
16 ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם
17 ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא
18 ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקור הערוה והיא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם
19 ערות אחות אביך ואחות אמך לא תגלה כי את שאר הערוה עונם ישאו
20 ואיש אשר ישכב את דדתו את ערות דדו גלה חטאם ישאו עררים יומתו
21 ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא ערות אחיו גלה עררים יהיו
22 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא הארץ אתכם אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה
23 ולא תלכו בחקות הגוים אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם
24 ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים
25 והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמאה
26 והייתם לי קדשים כי אני יהוה ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי
27 ואיש או אשה אשר יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבנים תרגמום דמיהם בם
Copyright information for SPVar