Leviticus 21

ויאמר יהוה אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמו
כי אם לשארו הקרוב אליו לאביו ולאמו לבנו ולבתו לאחיו
ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא
לא יטמא בעל בעמו להחלו
ולא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטה
קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו את שם אלהיהם כי את אשי יהוה לחם אלהיהם הם מקרבים והיו קדשים
אשה זונה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדוש הוא לאלהיו
וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדוש יהיה לך כי קדוש אני יהוה מקדשם
ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף
10 והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא ידו ללבש את הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם
11 ועל כל נפשות מת לא יבוא לאביו ולאמו לא יטמא
12 ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני יהוה
13 והוא אשה בבתליה יקח
14 אלמנה וגרושה וחללה וזונה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמו יקח אשה
15 ולא יחלל זרעו בעמו כי אני יהוה מקדשו
16 וידבר יהוה אל משה לאמר
17 דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להגיש לחם אלהיו
18 כי כל איש אשר יהיה בו מום לא יקרב איש עור או פסח או חרום או שרוע
19 או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד
20 או גבן או דק או תבלל בעיניו או גרב או ילפת או מרוח אשך
21 כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגיש את אשי יהוה מום בו לא יגש להקריב את לחם אלהיו
22  מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל
23 אך אל הפרכת לא יבוא ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני יהוה מקדשם
24 וידבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל
Copyright information for SPVar