Leviticus 22

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה
3אמר אליהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני יהוה
4איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע
5או איש אשר יגע בכל שרץ טמא אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו
6נפש אשר תגע בו וטמא עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים
7ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא
8נבלה וטרפה לא יאכלו לטמאה בה אני יהוה
9ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם
10וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש
11וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו וילדי ביתו הם יאכלו בלחמו
12ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל
13ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו
14ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמישתו עליו ונתן לכהן את הקדש
15ולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו ליהוה
16והשיאו אתם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהוה מקדשם
17וידבר יהוה אל משה לאמר
18דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבתם אשר יקריבו ליהוה לעלה
19לרצונכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים
20כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם
21ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או נדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון וכל מום לא יהיה בו
22עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה
23ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשו אתו ולנדר לא ירצה
24מעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו
25ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתים בהם מום בם לא ירצו לכם
26וידבר יהוה אל משה לאמר
27שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה
28ושור ושה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד
29וכי תזבחו זבח תודה ליהוה לרצונכם תזבחהו
30ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני יהוה
31ושמרתם את מצותי ועשיתם אתם
32ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשם
33המוצא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה
Copyright information for SPVar