Leviticus 22

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה
אמר אליהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני יהוה
איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע
או איש אשר יגע בכל שרץ טמא אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו
נפש אשר תגע בו וטמא עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים
ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא
נבלה וטרפה לא יאכלו לטמאה בה אני יהוה
ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם
10 וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש
11 וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו וילדי ביתו הם יאכלו בלחמו
12 ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל
13 ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו
14 ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמישתו עליו ונתן לכהן את הקדש
15 ולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו ליהוה
16 והשיאו אתם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהוה מקדשם
17 וידבר יהוה אל משה לאמר
18 דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבתם אשר יקריבו ליהוה לעלה
19 לרצונכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים
20 כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם
21 ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או נדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון וכל מום לא יהיה בו
22 עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה
23 ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשו אתו ולנדר לא ירצה
24 מעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו
25 ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתים בהם מום בם לא ירצו לכם
26 וידבר יהוה אל משה לאמר
27 שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה
28 ושור ושה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד
29 וכי תזבחו זבח תודה ליהוה לרצונכם תזבחהו
30 ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני יהוה
31 ושמרתם את מצותי ועשיתם אתם
32 ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשם
33 המוצא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה
Copyright information for SPVar