Leviticus 23

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי
3ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת היא ליהוה בכל מושבתיכם
4ואלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם
5בחדש הראישון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים פסח ליהוה
6ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו
7ביום הראישון מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
8והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים וביום השביעי מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
9וידבר יהוה אל משה לאמר
10דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את העמר ראשית קצירכם אל הכהן
11והניף את העמר לפני יהוה לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן
12ועשיתם ביום הנפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה ליהוה
13ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכו יין רבעית ההין
14ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הבאכם את קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם
15וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הבאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה
16עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה
17ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים חלות שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכרים ליהוה
18והקרבתם על הלחם שבעה כבשים תמימם בני שנה ופר בן בקר אחד ואילים שנים תמימם יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח ניחח ליהוה
19ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח השלמים
20והניף הכהן אתם על לחם הבכרים תנופה לפני יהוה על שני הכבשים קדש יהיו ליהוה לכהן
21וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל מושבתיכם לדרתיכם
22ובקצירכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם
23וידבר יהוה אל משה לאמר
24דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש
25כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה
26וידבר יהוה אל משה לאמר
27אך בעשור לחדש השביעי הזה יום כפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה
28וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם
29כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה
30וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמיה
31וכל מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם
32שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשביתו שבתכם
33וידבר יהוה אל משה לאמר
34דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה
35ביום הראישון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
36שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת היא וכל מלאכת עבדה לא תעשו
37אלה מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו
38מלבד שבתות יהוה ומלבד כל מתנתיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבתיכם אשר תתנו ליהוה
39אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראישון שבתון וביום השמיני שבתון
40ולקחתם לכם ביום הראישון פרי עץ הדר כפות תמרים וענפי עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים
41וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו
42בסכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישב בסכות
43למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוצאי אתם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
44וידבר משה את מועדי יהוה אל בני ישראל
Copyright information for SPVar