Leviticus 24

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2צוי את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד
3מחוץ לפרכת העדות באהל מועד יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם
4על המנורה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה עד בקר
5ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת
6ושמת אתם שתי מערכות שש המערכת על השלחן הטהור לפני יהוה
7ונתתה על המערכת לבונה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה
8ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם
9והיתה לאהרן ולבניו ואכלוה במקום קדוש כי קדש קדשים היא לו מאשי יהוה חק עולם
10ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש ישראלי
11ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן
12וינחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה
13וידבר יהוה אל משה לאמר
14הוציא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה
15ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו
16ונקב שם יהוה מות יומת רגם ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו השם יומת
17ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת
18ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש
19ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו
20שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו
21ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת
22משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם
23וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה
Copyright information for SPVar