Leviticus 24

וידבר יהוה אל משה לאמר
צוי את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד
מחוץ לפרכת העדות באהל מועד יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם
על המנורה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה עד בקר
ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת
ושמת אתם שתי מערכות שש המערכת על השלחן הטהור לפני יהוה
ונתתה על המערכת לבונה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה
ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם
והיתה לאהרן ולבניו ואכלוה במקום קדוש כי קדש קדשים היא לו מאשי יהוה חק עולם
10 ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש ישראלי
11 ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן
12 וינחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה
13 וידבר יהוה אל משה לאמר
14 הוציא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה
15 ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו
16 ונקב שם יהוה מות יומת רגם ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו השם יומת
17 ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת
18 ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש
19 ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו
20 שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו
21 ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת
22 משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם
23 וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה
Copyright information for SPVar