Leviticus 26

1לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם
2את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
3אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם
4ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו
5והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את הזרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם
6ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם
7ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב
8ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב
9ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקמתי את בריתי אתכם
10ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו
11ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם
12והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם
13אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים ואשברה מטות עולכם ואולך אתכם קוממית
14ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה
15ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי
16אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בחלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם
17ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם
18ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם
19ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה
20ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ השדה לא יתן פריו
21ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם
22ושלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם
23ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי
24והלכתי גם אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם
25והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב
26בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו
27ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי
28והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם
29ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו
30והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלליכם וגעלה נפשי אתכם
31ונתתי את עריכם חרבה והשמתי את מקדשכם ולא אריח בריח ניחחכם
32והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה
33ואתכם אזרה בגוים והרקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה
34אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי אשמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצתה את שבתתיה
35כל ימי אשמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה
36והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצות איביהם ורדף אתם קול עלי נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף
37וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם
38ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם
39והנשארים בכם ימקו בעונם בארצות איביהם ואף בעונות אבתם אתם ימקו
40והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי
41אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם
42וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר
43והארץ תעזב מהם והרצתה את שבתתיה באשמה מהם והם ירצו את עונם יען ביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם
44ואף גם זאת בהיותם בארצות איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם
45וזכרתי להם ברית ראישונים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה
46אלה החקים והמשפטים והתורות אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה
Copyright information for SPVar