Leviticus 26

לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם
את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו
והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את הזרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם
ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב
ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב
ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקמתי את בריתי אתכם
10 ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו
11 ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם
12 והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם
13 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים ואשברה מטות עולכם ואולך אתכם קוממית
14 ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה
15 ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי
16 אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בחלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם
17 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם
18 ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם
19 ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה
20 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ השדה לא יתן פריו
21 ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם
22 ושלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם
23 ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי
24 והלכתי גם אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם
25 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב
26 בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו
27 ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי
28 והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם
29 ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו
30 והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלליכם וגעלה נפשי אתכם
31 ונתתי את עריכם חרבה והשמתי את מקדשכם ולא אריח בריח ניחחכם
32 והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה
33 ואתכם אזרה בגוים והרקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה
34 אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי אשמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצתה את שבתתיה
35 כל ימי אשמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה
36 והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצות איביהם ורדף אתם קול עלי נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף
37 וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם
38 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם
39 והנשארים בכם ימקו בעונם בארצות איביהם ואף בעונות אבתם אתם ימקו
40 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי
41 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם
42 וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר
43 והארץ תעזב מהם והרצתה את שבתתיה באשמה מהם והם ירצו את עונם יען ביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם
44 ואף גם זאת בהיותם בארצות איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם
45 וזכרתי להם ברית ראישונים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה
46 אלה החקים והמשפטים והתורות אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה
Copyright information for SPVar