Leviticus 27

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשות ליהוה
3והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקדש
4ואם נקבה היא והיה ערכך שלשים שקל
5ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים
6ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף
7ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים
8ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן
9ואם בהמה אשר יקריב ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה קדש
10לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמירתו יהיה קדש
11ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריב ממנה קרבן ליהוה והעמיד את הבהמה לפני הכהן
12והעריך הכהן אתו בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה
13ואם גאל יגאלנו ויסף חמישתו על ערכך
14ואיש כי יקדש את ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום
15ואם המקדש יגאל את ביתו ויסף חמישת כסף ערכך עליו והיה לו
16ואם משדה אחזתו יקדש איש ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף
17ואם משנת היובל יקדש שדהו כערכך יקום
18ואם אחר היובל יקדיש שדהו וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת עד שנת היובל ונגרע מערכך
19ואם גאל יגאל את השדה המקדש אתו ויסף חמישת כסף ערכך עליו וקם לו ואם
20לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד והיה
21השדה בצאתו ביובל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו ואם
22את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה וחשב
23לו הכהן את מכסות הערכך עד שנת היובל ונתן את הערכך ביום ההוא קדש ליהוה בשנת
24היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר לו אחזת הארץ וכל
25ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה השקל
26אך כל בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה לא יקדיש איש אתו אם שור אם שה ליהוה הוא
27ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמישתו עליו ואם לא יגאל ונמכר בערכך
28אך כל חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קדש קדשים הוא ליהוה
29כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת
30וכל מעשר הארץ מזרע הארץ ומפרי העץ ליהוה הוא קדש ליהוה
31ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו
32וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי יהיה קדש ליהוה
33לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמירתו יהיה קדש לא יגאל
34אלה המצות אשר צוה יהוה את משה אל בני ישראל בהר סיני
Copyright information for SPVar