Leviticus 3

1ואם זבח שלמים קרבנו אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה
2וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את הדם על המזבח סביב
3והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
4ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה
5והקטירו אתו בני אהרן המזבחה על העלה אשר על העצים אשר על האש אשר על המזבח אשה ריח ניחח ליהוה
6ואם מן הצאן קרבנו לזבח השלמים ליהוה זכר או נקבה תמים יקריבנו
7אם כשב הוא מקריב את קרבנו והקריב אתו לפני יהוה
8וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את הדם על המזבח סביב
9והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה חלבו האליה תמימה לעמת העצה יסירנה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
10ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה
11והקטיר הכהן המזבחה לחם אשה ליהוה
12ואם עז קרבנו והקריבו לפני יהוה
13וסמך את ידו על ראשו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב
14והקריב ממנו קרבנו אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
15ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה
16והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה לריח ניחח ליהוה כל חלב ליהוה
17חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו
Copyright information for SPVar