Leviticus 6

וידבר יהוה אל משה לאמר
צוה את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה היא העלה על המוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו
ולבש הכהן מדי בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח
ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור
והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי שלמים
אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
וזאת תורת המנחה הקריבו אתה בני אהרן לפני יהוה אל פני המזבח
והרים ממנה בקמצו מסלת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה אשר על המנחה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח אזכרתה ליהוה
והנותרת ממנה יאכל אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדוש בחצר אהל מועד יאכלוה
10 לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי יהוה קדש קדשים היא כחטאת וכאשם
11 כל זכר בבני אהרן יאכלנה חק עולם לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר יגע בהם יקדש
12 וידבר יהוה אל משה לאמר
13 זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ליהוה ביום המשח אתו עשירת האיפה סלת למנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בין הערבים
14 על המחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תופני מנחת פתים תקריב ריח ניחח ליהוה
15 הכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולם ליהוה כליל תקטיר
16 וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל
17 וידבר יהוה אל משה לאמר
18 דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני יהוה קדש קדשים היא
19 הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדוש תאכל בחצר אהל מועד
20 כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליו יכבס במקום קדוש
21 וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים
22 כל זכר בכהנים יאכל אתה קדש קדשים היא
23 וכל חטאת אשר יבוא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף
Copyright information for SPVar