Leviticus 8

וידבר יהוה אל משה לאמר
קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות
ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד
ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד
ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות
ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים
ויתן עליו את הכיתנת ויחגר אתו באבניט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפוד ויחגר אתו בחשב האפוד ויאפד לו בו
וישם עליו את החשן ויתן על החשן את הארים ואת התמים
וישם את המצנפת על ראשו ויתן על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה
10 ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם
11 ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו לקדשם
12 ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו
13 ויקריב משה את בני אהרן וילבשם כתנות ויחגר אתם אבנטים ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה
14 ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת
15 וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו
16 ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת חלביהן ויקטר משה המזבחה
17 ואת הפר ואת עורו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה
18 וינש את איל העלה ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
19 וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
20 ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר ואת הקרב
21  והכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה
22 ויקריב את האיל השני איל המלאים ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
23 וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנך אזן אהרן הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית
24 ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנך אזנם הימנית ועל בהון ידם הימנית ועל בהון רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
25 ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת חלביהן ואת שוק הימין
26 ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין
27 ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה
28 ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה ליהוה
29 ויקח משה את החזה וינפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה
30 ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן ואת בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו
31 ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד במקום הקדש ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו
32 והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו
33 ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידיכם
34 כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשות לכפר עליכם
35 ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו כי כן צויתי
36 ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה
Copyright information for SPVar