Leviticus 9

1ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל
2ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקריב לפני יהוה
3ואל זקני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה
4ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם
5ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה
6ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה תעשון וירא אליכם כבוד יהוה
7ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה
8ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו
9ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח
10ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את משה
11ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה
12וישחט את העלה וימציאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב
13ואת העלה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר המזבחה
14וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה
15ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראישון
16ויקריב את העלה ויעשה כמשפט
17ויקריב את המנחה וימלא כפיו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר
18וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם וימציאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב
19ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכליות ויותרת הכבד
20וישם את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה
21ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
22וישא אהרן את ידו על העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעלה והשלמים
23ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם
24ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים ויראו כל העם וירנו ויפלו על פניהם
Copyright information for SPVar