Numbers 1

וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר
שאו את ראש עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם
מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקד אתם לצבאתם אתה ואהרן
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא
ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור
לשמעון שלמיאל בן צורישדי
ליהודה נחשון בן עמינדב
ליששכר נתנאל בן צוער
לזבולן אליאב בן חילן
10 לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור
11 לבנימים אבידן בן גדעני
12 לדן אחיעזר בן עמישדי
13 לאשר פגעיאל בן עכרן
14 לגד אליסף בן דעואל
15 לנפתלי אחירע בן עינן
16 אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבתם ראשי אלפי ישראל הם
17 ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות
18 ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם
19 כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני
20 ויהיו בני ראובן בכור ישראל תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
21 פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות
22 לבני שמעון תולדתם למשפחותם לבית אבתם פקדיהם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
23 פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות
24 לבני גד תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
25 פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים
26 לבני יהודה תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
27 פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות
28 לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
29 פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות
30 לבני זבולן תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
31 פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות
32 לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
33 פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות
34 לבני מנשה תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
35 פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים
36 לבני בנימים תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
37 פקדיהם למטה בנימים חמשה ושלשים אלף וארבע מאות
38 לבני דן תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
39 פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות
40 לבני אשר תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
41 פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות
42 לבני נפתלי תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
43 פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות
44 אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד למטה אחד למטה בית אבתם היו
45 ויהיו כל פקדי בני ישראל לצבאתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל
46 ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
47 והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם
48 וידבר יהוה אל משה לאמר
49 אך את מטה הלוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל
50 ואתה הפקד את הלוים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו הם ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו
51 ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנות המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת
52 וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על ידו לצבאתם
53 והלוים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות
54 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו
Copyright information for SPVar