Numbers 12

ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח
ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלוא גם בנו דבר וישמע יהוה
והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה
ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם
וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם
ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו התודע ובחלום אדבר בו
לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא
פה אל פה אדבר בו בממראה ולא בחידת ותמונת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה
ויחר אף יהוה בם וילך
10 והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת
11 ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשית עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו
12 אל נא תהיה כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו
13 ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה
14 ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף
15 ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסעו עד האספה מרים
16 ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פראן ויאמר משה לבני ישראל באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת ויקרבו אל משה ויאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפדו לנו את הארץ וישיבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן וייטב בעיני משה
Copyright information for SPVar