Numbers 13

וידבר יהוה אל משה לאמר
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלח כל נשיא בהם
וישלח אתם משה ממדבר פראן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל הם
ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור
למטה שמעון שפט בן חורי
למטה יהודה כלב בן יפנה
למטה יששכר יגאל בן יוסף
למטה אפרים יהושע בן נון
למטה בנימים פלטי בן רפוא
10 למטה זבולן גדיאל בן סודי
11 למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי
12 למטה דן עמיאל בן גמלי
13 למטה אשר סתור בן מיכאל
14 למטה נפתלי נחבי בן ופסי
15 למטה גד גואל בן מיכי
16 אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע
17 וישלח אתם לתור את ארץ כנען ויאמר אליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר
18 וראיתם את הארץ מה היא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפא המעט הוא אם רב
19 ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה היא אם רעה ומה הערים אשר הוא ישב בהן המבחנים אך מבצרים
20 ומה הארץ השמנה היא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכרות ענבים
21 וילכו ויבאו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבוא חמתה
22 ויעלו בנגב ויבאו עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילדי ענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים
23 ויבאו עד נחל אשכול ויכרתו משם זמרה ואשכל ענבים אחד וישאו במוט בשנים ומן הרמונים ומן התאנים
24 למקום ההוא קראו נחל אשכל על אדות האשכל אשר כרתו משם בני ישראל
25 וישבו מתור את הארץ מקץ ארבעים יום
26 וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פראן קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ
27 ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה
28 אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות וגדלות מאד וגם ילדי ענק ראינו שם
29 עמלק ישב בארץ הנגב והחתי והחוי והיבוסי והאמרי ישב בהר והכנעני ישב על הים ועל יד הירדן
30 ויהס כלב את העם על משה ויאמר לו עלה נעלה וירשנו אתה כי יכל נכל לה
31 והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו
32 ויוציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת ישביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות
33 ושם ראינו את הנפלים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם וירגנו בני ישראל באהליהם ויאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו אנה אנחנו עלים ואחינו המיסו את לבבנו לאמר עם גדול ורב ממנו וערים גדלות ובצרות בשמים וגם בני ענקים ראינו שם ויאמר משה לבני ישראל לא תערצון ולא תיראון מהם יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה ובדבר הזה אינכם מאמנים ביהוה אלהיכם ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום להחנתכם באש לילה להראתכם בדרך אשר תלכו בה וענן יומם
Copyright information for SPVar