Numbers 15

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם
ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או נדבה או במועדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן
והקריב המקריב את קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן
ויין לנסך רבעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד
או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלול בשמן שלשית ההין
ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה
וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה
והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין
10 ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה
11 ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים
12 כמספרם אשר תעשו ככה תעשו לאחד במספרם
13 כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה
14 וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה
15 הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה
16 תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם
17 וידבר יהוה אל משה לאמר
18 דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה
19 והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה
20 ראשית ערסתיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה
21 מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם
22 וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר יהוה אל משה
23 את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה למן היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם
24 והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטאת
25 וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה היא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם
26 ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה
27 ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת
28 וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו
29 האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה
30 והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה
31 כי דבר יהוה בזה ואת מצותיו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה
32 ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת
33 ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה
34 ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו
35 ויאמר יהוה אל משה מות יומת האיש רגמו אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה
36 ויוציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה יהוה את משה
37 ויאמר יהוה אל משה לאמר
38 דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציציות על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת
39 והיו לכם לציציות וראיתם אתם וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם
40 למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם
41 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם
Copyright information for SPVar