Numbers 16

ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בן ראובן
ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם
ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשאו על קהל יהוה
וישמע משה ויפל על פניו
וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר ויודע יהוה את אשר לו ואת הקדוש יקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו
זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו
ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האיש אשר יבחר יהוה הוא הקדוש רב לכם בני לוי
ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי
המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן יהוה ולעמד לפני העדה לשרתם
10 ויקריב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהנה
11 לכן אתה וכל עדתך הנועדים על יהוה ואהרן מה הוא כי תלנו עליו
12 וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה
13 המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר
14 אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הבאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה
15 ויחר למשה מאד ויאמר אל יהוה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי את אחד מהם
16 ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני יהוה אתה והם ואהרן מחר
17 וקחו איש מחתתו ונתתם עליהן קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו
18 ויקחו איש מחתתו ויתנו בהן אש וישמו עליהן קטרת ויעמדו פתח אהל מועד ומשה ואהרן
19 ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד יהוה אל כל העדה
20 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
21 הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע
22 ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחות לכל הבשר האיש האחד יחטא ועל כל העדה תקצף
23 וידבר יהוה אל משה לאמר
24 דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם
25 ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל
26 וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם
27 ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם
28 ויאמר משה בזאת תדעון כי יהוה שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי
29 אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא יהוה שלחני
30 ואם בריה יברא יהוה ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את יהוה
31 ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם
32 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש
33 וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל
34 וכל ישראל אשר סביבתיהם נסו לקולם כי אמרו פן תבלענו הארץ
35 ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את חמשים ומאתים איש מקרבי הקטרת
Copyright information for SPVar