Numbers 19

1וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
2זאת חקת התורה אשר צוה יהוה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום ואשר לא עלה עליה עול
3ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל מחוץ למחנה ושחט אתה לפניו
4ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והזה אל נכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים
5ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרף
6ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה
7וכבס בגדיו הכהן ורחץ את בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב
8והשרף אתה יכבס בגדיו במים ורחץ את בשרו במים וטמא עד הערב
9ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת היא
10וכבס האסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והיתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחקת עולם
11הנגע במת לכל נפש אדם יטמא שבעת ימים
12הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי וטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר
13כל הנגע במת בנפש אדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן יהוה טמא ונכרתה הנפש ההיא מישראל כי מי נדה לא זרק עליו טמא יהיה עוד טמאתו בו
14וזאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים
15וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא
16וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא שבעת ימים
17ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתנו עליו מים חיים אל כלי
18ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על האהל ועל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר
19והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב
20והאיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל כי את מקדש יהוה טמא מי נדה לא זרק עליו טמא הוא
21והיתה להם לחקת עולם ומזה מי הנדה יכבס בגדיו והנגע במי הנדה יטמא עד הערב
22וכל אשר יגע בו הטמא יטמא והנפש הנגעת תטמא עד הערב
Copyright information for SPVar