Numbers 21

1וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי
2וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם
3וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את הכנעני בידו ויחרם אתם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה
4ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך
5וידבר העם באלהים ובמשה למה הוצאתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל
6וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם יומת עם רב מישראל
7ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו ביהוה ובך התפלל אל יהוה ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם
8ויאמר יהוה אל משה עשה לך שרוף ושים אתו על הנס והיה כל הנשך וראה אתו וחי
9ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את האיש והביט אל נחש הנחשת וחי
10ויסעו בני ישראל ויחנו באבות
11ויסעו מאבות ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב מזרח השמש
12ויאמר יהוה אל משה אל תצור את מואב ואל תתגר בם כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה משם נסעו ויחנו בנחל זרד
13וידבר יהוה אל משה לאמר אתה עבר היום את גבול מואב את ער וקרבת מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה ויסעו מנחל זרד ויחנו בעבר ארנן אשר על המדבר היוצא מגבול האמרי כי ארנן גבול מואב בין מואב ובין האמרי
14על כן יאמר בספר מלחמות יהוה את והב בסופה ואת הנחלים ארנן
15אשר הנחלם ואשר נטה לשבת עיר ונשען לגבול מואב
16ומשם בארה היא הבאר אשר אמר יהוה אל משה אספה לי את העם ואתן להם מים
17אז ישר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה
18באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק ובמשענתם ממדבר מתנה
19וממתנה נחלאל ומנחלאל במות
20ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה הנשקפה על פני הישמון
21ויאמר יהוה אל משה קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעו את שמעך ורגזו וחלו מפניך וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמרי דברי שלום לאמר
22אעברה בארצך בדרך המלך אלך לא אסור ימין ושמאל לא אטה בשדה ובכרם אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער
23ולא נתן סיחון את ישראל עבר בגבולו ויאמר יהוה אל משה ראה החלתי תת לפניך את סיחון ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו ויאסף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יחצה וילחם בישראל
24ויכהו ישראל ואת בניו ואת כל עמו לפי חרב ויירשו את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון כי עז גבול בני עמון
25ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבון ובכל בנתיה
26כי חשבון עיר סיחון מלך האמרי היא והוא הנלחם במלך מואב הראישון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן
27על כן יאמרו המשלים באי חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון
28כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחון אכלה ער מואב בעלי במות ארנן
29אוי לך מואב אבדת עם כמוש נתן בניו פלטים ובנתיו בשבי למלך האמרי סיחון
30ונרם אבדה חשבון עד דיבון ונשים עד הנפח אש על מידבא
31וישב ישראל בערי האמרי
32וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנתיה ויורשו את האמרי אשר שם
33ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה אדרעי
34ויאמר יהוה אל משה אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמרי אשר ישב בחשבון
35ויכו אתו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו
Copyright information for SPVar