Numbers 22

ויסעו בני ישראל ויחנו בערבת מואב מעבר לירדן יריחו
וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי
ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל
ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחך הקהל הזה את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא
וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתרה אשר על הנהר ארץ בני עמון לקרא לו לאמר הן עם יצא ממצרים והנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממולי
ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואת אשר תאר ויאר
וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמיהם בידם ויבאו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק
ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי וישבו שרי מואב עם בלעם
ויבא אלהים אל בלעם ויאמר מה האנשים האלה עמך
10 ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי
11 הן עם יצא ממצרים ויכס את עין הארץ ועתה לכה קבה לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו
12 ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמהם ולא תאר את העם כי ברוך הוא
13 ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי מאן יהוה לתתי להלך עמכם
14 ויקמו שרי מואב ויבאו אל בלק ויאמרו מאן בלעם הלך עמנו
15 ויסף עוד בלק שלח שרים רבים ונכבדים מאלה
16 ויבאו אל בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן צפור אל נא תמנע מהלך אלי
17 כי כבד אכבדך מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה ולכה נא קבה לי את העם הזה
18 ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה אלהי לעשות קטנה או גדלה
19 ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה ואדעה מה יסף יהוה דבר עמי
20 ויבא מלאך אלהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה
21 ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב
22 ויחר אף יהוה כי הלך הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו
23 ותרא האתון את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את האתון להטותה הדרך
24 ויעמד מלאך יהוה במשעל הכרמים גדר מזה וגדר מזה
25 ותרא האתון את מלאך יהוה ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויסף להכותה
26 ויסף מלאך יהוה עבר ויעמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל
27 ותרא האתון את מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל
28 ויפתח יהוה את פי האתון ותאמר אל בלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים
29 ויאמר בלעם לאתון כי התעללתי בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך
30 ותאמר האתון אל בלעם הלא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה הסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא
31 ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ויקד וישתחוי לאפיו
32 ויאמר אליו מלאך יהוה על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטנך כי הרע דרכך לנגדי
33 ותראני האתון ותט מלפני זה שלש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם אתך הכיתי ואתה החייתי
34 ויאמר בלעם אל מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי
35 ויאמר מלאך יהוה אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אתו תשמר תדבר וילך בלעם עם שרי בלק
36 וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנן אשר בקצה הגבול
37 ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך
38 ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפיי אתו אשמר לדבר
39 וילך בלעם עם בלק ויבאהו קרית חצות
40 ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו
41 ויהי בבקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם
Copyright information for SPVar