Numbers 23

ויאמר בלעם אל בלק עשה לי בזה שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח
ויאמר בלעם אל בלק התיצב על עלתיך ואלכה אולי יקרא אלהים לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי
וימצא מלאך אלהים את בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעלה פר ואיל במזבח
וישם מלאך יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
וישב אליו והנה נצב על עלתיו הוא וכל שרי מואב
וישא משלו ויאמר מארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל
מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה
כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב
10 מי מנה עפר יעקב ומי ספר מרבעת ישראל תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו
11 ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברוך
12 ויען ויאמר הלוא את אשר ישים יהוה בפיי אתו אשמר לדבר
13 ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם
14 ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחות ויעל פר ואיל במזבח
15 ויאמר אל בלק התיצב על עלתיך ואנכי אקרא כה
16 ויקרא מלאך יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
17 ויבא אליו והנה נצב על עלתיו ושרי מואב אתו ויאמר אליו בלק מה דבר יהוה
18 וישא משלו ויאמר קומה בלק ושמעה האזינה עדי בנו צפור
19 לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה דבר ולא יקימנה
20 הן לברך לקחתי אברך ולא אשיבנה
21 לא אביט עון ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו
22 אל מוציאם ממצרים כתעפת ראם לו
23 כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל
24 הן עם כלביה יקום וכאריה יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה
25 ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו וגם ברוך לא תברכנו
26 ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דברתי אליך לאמר כל הדבר אשר ידבר האלהים אתו אעשה
27 ויאמר בלק אל בלעם לך נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם
28 ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישמון
29 ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
30 ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל פר ואיל אל המזבח
Copyright information for SPVar