Numbers 24

1וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת הנחשים וישת אל המדבר פניו
2וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים
3וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בעור ונאם הגבר שתם העין
4 אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עין
5מה טבו אהליך יעקב ומשכנתיך ישראל
6כנחלים נטוים כגנות עלי נהר כאהלים נטה יהוה כארזים עלי מים
7יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מגוג מלכו ותנשא מלכותו
8אל נחהו ממצרים כתעפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ
9כרע שכב כאריה וכלביה מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור
10ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתי לך והנה ברכת ברוך זה שלש רגלים
11ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד
12ויאמר בלעם אל בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר
13אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר יהוה אלי אתו אדברה
14ועתה הנני הלך לעמי לך ואעיצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים
15וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בעור ונאם הגבר שתם העין
16נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים
17אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת
18והיה אדום ירשה והיה ירשה עשו איביו וישראל עשה חיל
19וירד מיעקב והאביד שריד מעיר
20וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עד יאבד
21וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך
22כי אם יהיה לבער קין עד מאשור תשבך
23וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל
24יוציאם מיד כתים וענו אשור ויענו עבר וגם הוא עד יאבד
25ויקם בלעם וילך וישב למקומו וגם בלק הלך לדרכו
Copyright information for SPVar