Numbers 24

וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת הנחשים וישת אל המדבר פניו
וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים
וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בעור ונאם הגבר שתם העין
אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עין
מה טבו אהליך יעקב ומשכנתיך ישראל
כנחלים נטוים כגנות עלי נהר כאהלים נטה יהוה כארזים עלי מים
יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מגוג מלכו ותנשא מלכותו
אל נחהו ממצרים כתעפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ
כרע שכב כאריה וכלביה מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור
10 ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתי לך והנה ברכת ברוך זה שלש רגלים
11 ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד
12 ויאמר בלעם אל בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר
13 אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר יהוה אלי אתו אדברה
14 ועתה הנני הלך לעמי לך ואעיצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים
15 וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בעור ונאם הגבר שתם העין
16 נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים
17 אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת
18 והיה אדום ירשה והיה ירשה עשו איביו וישראל עשה חיל
19 וירד מיעקב והאביד שריד מעיר
20 וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עד יאבד
21 וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך
22 כי אם יהיה לבער קין עד מאשור תשבך
23 וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל
24 יוציאם מיד כתים וענו אשור ויענו עבר וגם הוא עד יאבד
25 ויקם בלעם וילך וישב למקומו וגם בלק הלך לדרכו
Copyright information for SPVar