Numbers 25

וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב
ותקראנה לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן
ויצמד מבני ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל
ויאמר יהוה אל משה אמר ויהרגו את האנשים הנצמדים לבעל פעור וישב חרון אף יהוה מישראל
ויאמר משה אל שפטי ישראל הרגו איש את אנשיו הנצמדים לבעל פעור
והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והם בכים פתח אהל מועד
וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו
ויבא אחרי איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל
ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף
10 וידבר יהוה אל משה לאמר
11 פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי
12 לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום
13 והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל
14 ושם האיש הישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני
15 ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור ראש אמת בית אב במדין הוא
16 וידבר יהוה אל משה לאמר
17 צררו את המדינים והכיתם אתם
18 כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור
19 ויהי אחר המגפה
Copyright information for SPVar