Numbers 25

1וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב
2ותקראנה לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן
3ויצמד מבני ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל
4ויאמר יהוה אל משה אמר ויהרגו את האנשים הנצמדים לבעל פעור וישב חרון אף יהוה מישראל
5ויאמר משה אל שפטי ישראל הרגו איש את אנשיו הנצמדים לבעל פעור
6והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והם בכים פתח אהל מועד
7וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו
8ויבא אחרי איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל
9ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף
10וידבר יהוה אל משה לאמר
11פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי
12לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום
13והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל
14ושם האיש הישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני
15ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור ראש אמת בית אב במדין הוא
16וידבר יהוה אל משה לאמר
17צררו את המדינים והכיתם אתם
18כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור
19ויהי אחר המגפה
Copyright information for SPVar