Numbers 26

וידבר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר
שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל
וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן יריחו לאמר
מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים
ראובן בכור ישראל ובני ראובן חנוך משפחת החנוכי לפלוא משפחת הפלואי
לחצרון משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי
אלה משפחות הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים
בני פלוא אליאב
ובני אליאב נמואל דתן ואבירם הוא דתן ואבירם קריאי העדה אשר הועדו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהועדתם על יהוה
10 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם הארץ במות העדה באכל האש את קרח ואת חמשים ומאתים איש ויהיו לנס
11 ובני קרח לא מתו
12 בני שמעון למשפחת השמעוני לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני
13 לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי
14 אלה משפחות השמעוני שנים ועשרים אלף ומאתים
15 בני גד למשפחותם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני
16 לאזני משפחת האזני לעדי משפחת העדי
17 לארודי משפחת הארודי לארולי משפחת הארולי
18 אלה משפחות גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות
19 בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען
20 ויהיו בני יהודה למשפחותם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי
21 ויהיו בני פרץ לחצרון משפחת החצרוני לחמואל משפחת החמואלי
22 אלה משפחות יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות
23 בני יששכר למשפחותם לתולע משפחת התולעי לפואה משפחת הפואי
24 לישוב משפחת הישובי לשמרון משפחת השמרוני
25 אלה משפחות יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות
26 בני זבולן למשפחותם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלוני ליחלאל משפחת היחלאלי
27 אלה משפחות זבולן לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות
28 בני יוסף למשפחותם מנשה ואפרים
29 בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד משפחת הגלעדי
30 אלה בני גלעד אחיעזר משפחת האחיעזרי וחלק משפחת החלקי
31 ואשרואל משפחת האשרואלי ושכם משפחת השכמי
32 ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי
33 וצלפחד בן חפר לא היה לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה
34 אלה משפחות מנשה לפקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות
35 ואלה בני אפרים למשפחותם לשותלח משפחת השותלחי לבכר משפחת הבכרי לתחם משפחת התחמי
36 אלה בני שותלח לעדן משפחת העדני
37 אלה משפחות בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחותם
38 בני בנימים למשפחותם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי
39 לשופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי
40  לארד משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי
41 אלה בני בנימים למשפחותם לפקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות
42 ואלה בני דן למשפחותם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחות דן למשפחותם
43 כל משפחות השוחמי ופקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות
44 בני אשר למשפחותם לימנה משפחת הימני לישוה משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי
45  לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי
46 ושם בת אשר שרח
47 אלה משפחות בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות
48 בני נפתלי למשפחותם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני
49 ליצר משפחת היצרי לשלום משפחת השלומי
50 אלה משפחות נפתלי למשפחותם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות
51 אלה פקדי בני ישראל שש מאות אלף ואלף ושבע מאות ושלשים
52 וידבר יהוה אל משה לאמר
53 לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות
54 לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו
55 אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם יתנחלו
56 על פי הגורל יחלק נחלתו בין רב למעט
57 ואלה פקדי הלוים למשפחותם לגרשון משפחת הגרשוני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי
58 אלה משפחות בני לוי משפחת הלבני ומשפחת החברוני ומשפחת המחלי ומשפחת הקרחי ומשפחת המושי וקהת הוליד את עמרם
59 ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם
60 ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר
61 וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה
62 ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל
63 אלה פקדי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן יריחו
64 ובאלה לא היה איש מפקדי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני
65 כי אמר יהוה להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון
Copyright information for SPVar