Numbers 26

1וידבר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר
2שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל
3וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן יריחו לאמר
4מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים
5ראובן בכור ישראל ובני ראובן חנוך משפחת החנוכי לפלוא משפחת הפלואי
6לחצרון משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי
7אלה משפחות הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים
8בני פלוא אליאב
9ובני אליאב נמואל דתן ואבירם הוא דתן ואבירם קריאי העדה אשר הועדו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהועדתם על יהוה
10ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם הארץ במות העדה באכל האש את קרח ואת חמשים ומאתים איש ויהיו לנס
11ובני קרח לא מתו
12בני שמעון למשפחת השמעוני לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני
13לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי
14אלה משפחות השמעוני שנים ועשרים אלף ומאתים
15בני גד למשפחותם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני
16לאזני משפחת האזני לעדי משפחת העדי
17לארודי משפחת הארודי לארולי משפחת הארולי
18אלה משפחות גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות
19בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען
20ויהיו בני יהודה למשפחותם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי
21ויהיו בני פרץ לחצרון משפחת החצרוני לחמואל משפחת החמואלי
22אלה משפחות יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות
23בני יששכר למשפחותם לתולע משפחת התולעי לפואה משפחת הפואי
24לישוב משפחת הישובי לשמרון משפחת השמרוני
25אלה משפחות יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות
26בני זבולן למשפחותם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלוני ליחלאל משפחת היחלאלי
27אלה משפחות זבולן לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות
28בני יוסף למשפחותם מנשה ואפרים
29בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד משפחת הגלעדי
30אלה בני גלעד אחיעזר משפחת האחיעזרי וחלק משפחת החלקי
31ואשרואל משפחת האשרואלי ושכם משפחת השכמי
32ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי
33וצלפחד בן חפר לא היה לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה
34אלה משפחות מנשה לפקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות
35ואלה בני אפרים למשפחותם לשותלח משפחת השותלחי לבכר משפחת הבכרי לתחם משפחת התחמי
36אלה בני שותלח לעדן משפחת העדני
37אלה משפחות בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחותם
38בני בנימים למשפחותם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי
39לשופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי
40 לארד משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי
41אלה בני בנימים למשפחותם לפקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות
42ואלה בני דן למשפחותם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחות דן למשפחותם
43כל משפחות השוחמי ופקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות
44בני אשר למשפחותם לימנה משפחת הימני לישוה משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי
45 לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי
46ושם בת אשר שרח
47אלה משפחות בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות
48בני נפתלי למשפחותם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני
49ליצר משפחת היצרי לשלום משפחת השלומי
50אלה משפחות נפתלי למשפחותם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות
51אלה פקדי בני ישראל שש מאות אלף ואלף ושבע מאות ושלשים
52וידבר יהוה אל משה לאמר
53לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות
54לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו
55אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם יתנחלו
56על פי הגורל יחלק נחלתו בין רב למעט
57ואלה פקדי הלוים למשפחותם לגרשון משפחת הגרשוני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי
58אלה משפחות בני לוי משפחת הלבני ומשפחת החברוני ומשפחת המחלי ומשפחת הקרחי ומשפחת המושי וקהת הוליד את עמרם
59ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם
60ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר
61וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה
62ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל
63אלה פקדי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן יריחו
64ובאלה לא היה איש מפקדי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני
65כי אמר יהוה להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון
Copyright information for SPVar