Numbers 27

ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה
ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אהל מועד לאמר
אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח כי בחטאו מת אבינו ובנים לא היו לו
למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנו לנו אחזת נחלה בתוך אחי אבינו
ויקרב משה את משפטן לפני יהוה
וידבר יהוה אל משה לאמר
כן בנות צלפחד דברות נתן תתן להן אחזת נחלה בתוך אחי אביהן והעברת את נחלת אביהן להן
ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו ונתתם את נחלתו לבתו
ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו
10 ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו
11 ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו ויירש אתו והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה
12 וידבר יהוה אל משה לאמר עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל
13 וראית אתה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך
14 אשר מריתם את פי במדבר צן במריבת העדה להקדשני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן
15 וידבר משה אל יהוה לאמר
16 יפקד יהוה אלהי הרוחות לכל הבשר איש על העדה
17 אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה
18 ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון האיש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו
19 והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצוית אתו לעיניהם
20 ונתתה מהודך עליו ולמען ישמעון כל עדת בני ישראל
21 ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט הארים לפני יהוה על פיהו יצא ועל פיהו יבוא הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה
22 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה
23 ויסמך את ידו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה ויאמר אליו עיניך הראות את אשר עשה יהוה לשני המלכים האלה כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה לא תיראם כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם
Copyright information for SPVar