Numbers 28

וידבר יהוה אל משה לאמר
צוה את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדיו
ואמרת להם זה האש אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלת תמיד
את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
ועשרית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן רביעת ההין
עלת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה
ונסכו רבעית ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה
ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה
וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו
10 עלת שבת בשבת על עלת התמיד ונסכיהם
11 ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
12 ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד
13 ועשרון עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה
14 ונסכיהם חצי ההין יין לפר האחד ושלשית ההין לאיל ורביעת ההין לכבש האחד יין זאת עלת החדש בחדשו לחדשי השנה
15 ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשו ונסכיהם
16 בחדש הראישון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה
17 ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות תאכלו
18 ביום הראישון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
19 והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם
20 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו
21 ועשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
22 ושעיר עזים אחד לחטאת לכפר עליכם
23 מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה
24 כאלה ליום תעשו שבעת הימים לחם אשה לריח ניחח ליהוה על עלת התמיד יעשו ונסכיהם
25 וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
26 ביום הבכרים בהקרבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
27 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם
28 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד ושני עשרנים לאיל האחד
29 ועשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
30 ושעיר עזים אחד לחטאת לכפר עליכם
31 מלבד עלת התמיד ומנחתה תעשו תמימם יהיו לכם ונסכיהם
Copyright information for SPVar