Numbers 29

ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם
ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל
ועשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
ושעיר עזים אחד לחטאת לכפר עליכם
מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיה כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה
ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו
והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל האחד
10 ועשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
11 ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיה
12 ובחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים
13 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו לכם
14 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר הפרים ושני עשרנים לאיל האחד לשני האילים
15 ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר הכבשים ונסכיהם
16 ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
17 וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
18 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
19 ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
20 וביום השלישי פרים עשתי עשר אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
21 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
22 ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
23 וביום הרביעי פרים עשרה אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
24 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
25 ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
26 וביום החמישי פרים תשעה אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
27 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
28 ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
29 וביום הששי פרים שמנה אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
30 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
31 ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
32 וביום השביעי פרים שבעה אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
33 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
34 ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
35 וביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
36 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
37 ומנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט
38 ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
39 אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם
Copyright information for SPVar