Numbers 30

ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה
וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה
איש כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דבריו ככל היצא מפיו יעשה
ואשה כי תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה
ושמע אביה את נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה יקומו
ואם הנא יניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקומו ויהוה יסלח לה כי הניא אביה אתה
ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה
ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה יקמו
ואם ביום שמע אישה יניא אתה והפר את נדריה אשר עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח לה
10 ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה
11 ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבעה
12 ושמע אישה והחריש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסריה אשר אסרה על נפשה יקומו
13 ואם הפר יפיר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקומו אישה הפרם ויהוה יסלח לה
14 כל נדר וכל שבעת אסר לענות נפש אישה יקימנו ואישה יפירנו
15 ואם החריש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אתם כי החריש לה ביום שמעו
16 ואם הפר יפיר אתם אחרי שמעו ונשא את עונו
17 אלה החקים אשר צוה יהוה את משה בין איש לאשתו ובין אב לבתו בנעריה בבית אביה
Copyright information for SPVar