Numbers 31

וידבר יהוה אל משה לאמר
נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים ואחר תאסף אל עמך
וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה במדין
אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא
וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא
וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרת התרועה בידו
ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר
ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב
וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו
10 ואת כל עריהם במושבתם ואת כל טירתם שרפו באש
11 ויקחו את כל השלל ואת כל המלקח באדם ובבהמה
12 ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל כל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקח ואת השלל אל המחנה אל ערבת מואב אשר על ירדן יריחו
13 ויצא משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה
14 ויקצף משה על פקדי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה
15 ויאמר אליהם משה למה החייתם כל נקבה
16 הנה הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה
17 ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו
18 וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם
19 ואתם חנו לכם מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג נפש וכל הנגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביתכם
20 וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ תתחטאו ויאמר משה אל אלעזר הכהן אמר אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחשת ואת הברזל ואת הבדיל ואת העופרת כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה
21 ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה את משה
22 אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת ואת הברזל ואת הבדיל ואת העופרת
23 כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים
24 וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה
25 ויאמר יהוה אל משה לאמר
26 שא את ראש המלקח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה
27 וחצית את המלקח בין תפשי המלחמה היוצאים לצבא ובין כל העדה
28 והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא אחת נפש מחמש מאות מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן ומכל הבהמה
29 ממחציתם תקח ונתתה לאלעזר הכהן את תרומת יהוה
30 וממחצית בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן ומכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה
31 ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה
32 ויהי המלקח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא צאן שש מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים
33 ובקר שנים ושבעים אלף
34 וחמרים אחד וששים אלף
35 ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש שנים ושלשים אלף
36 ותהי המחצה חלק היוצאים בצבא מספר צאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות
37 ויהי המכס ליהוה מן הצאן שש מאות חמשה ושבעים
38 ובקר ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים
39 וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים
40 ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה שנים ושלשים נפש
41 ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה
42 וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצבאים
43 ותהי מחצית העדה מן הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות
44 ובקר ששה ושלשים אלף
45 וחמרים שלשים אלף וחמש מאות
46 ונפש אדם ששה עשר אלף
47 ויקח משה ממחצית בני ישראל את אחז אחד מן החמשים מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם אל הלוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את
48 משה ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא שרי האלפים ושרי המאות
49 ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש
50 ונקריב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו לפני יהוה
51 ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאתם כל כלי מעשה
52 ויהי זהב התרומה אשר הרימו ליהוה ששה עשר אלף ושבע מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות
53 אנשי הצבא בזזו איש לו
54 ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה
Copyright information for SPVar