Numbers 31

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים ואחר תאסף אל עמך
3וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה במדין
4אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא
5וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא
6וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרת התרועה בידו
7ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר
8ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב
9וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו
10ואת כל עריהם במושבתם ואת כל טירתם שרפו באש
11ויקחו את כל השלל ואת כל המלקח באדם ובבהמה
12ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל כל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקח ואת השלל אל המחנה אל ערבת מואב אשר על ירדן יריחו
13ויצא משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה
14ויקצף משה על פקדי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה
15ויאמר אליהם משה למה החייתם כל נקבה
16הנה הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה
17ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו
18וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם
19ואתם חנו לכם מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג נפש וכל הנגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביתכם
20וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ תתחטאו ויאמר משה אל אלעזר הכהן אמר אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחשת ואת הברזל ואת הבדיל ואת העופרת כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה
21ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה את משה
22אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת ואת הברזל ואת הבדיל ואת העופרת
23כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים
24וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה
25ויאמר יהוה אל משה לאמר
26שא את ראש המלקח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה
27וחצית את המלקח בין תפשי המלחמה היוצאים לצבא ובין כל העדה
28והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא אחת נפש מחמש מאות מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן ומכל הבהמה
29ממחציתם תקח ונתתה לאלעזר הכהן את תרומת יהוה
30וממחצית בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן ומכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה
31ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה
32ויהי המלקח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא צאן שש מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים
33ובקר שנים ושבעים אלף
34וחמרים אחד וששים אלף
35ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש שנים ושלשים אלף
36ותהי המחצה חלק היוצאים בצבא מספר צאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות
37ויהי המכס ליהוה מן הצאן שש מאות חמשה ושבעים
38ובקר ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים
39וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים
40ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה שנים ושלשים נפש
41ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה
42וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצבאים
43ותהי מחצית העדה מן הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות
44ובקר ששה ושלשים אלף
45וחמרים שלשים אלף וחמש מאות
46ונפש אדם ששה עשר אלף
47ויקח משה ממחצית בני ישראל את אחז אחד מן החמשים מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם אל הלוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את
48משה ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא שרי האלפים ושרי המאות
49ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש
50ונקריב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו לפני יהוה
51ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאתם כל כלי מעשה
52ויהי זהב התרומה אשר הרימו ליהוה ששה עשר אלף ושבע מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות
53אנשי הצבא בזזו איש לו
54ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה
Copyright information for SPVar