Numbers 33

אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן
ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם
ויסעו מרעמסס בחדש הראישון בחמשה עשר יום לחדש הראישון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים
ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים
ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכות
ויסעו מסכות ויחנו באתם אשר בקצה המדבר
ויסעו מאתם וישבו על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל
ויסעו מפי החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה
ויסעו ממרה ויבאו אילים ובאילים שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם
10 ויסעו מאילים ויחנו על ים סוף
11 ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין
12 ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה
13 ויסעו מדפקה ויחנו באליש
14 ויסעו מאליש ויחנו ברפדים ולא היה שם מים לעם לשתות
15 ויסעו מרפדים ויחנו במדבר סיני
16 ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאוה
17 ויסעו מקברות התאוה ויחנו בחצרות
18 ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה
19 ויסעו מרתמה ויחנו ברמון פרץ
20 ויסעו מרמון פרץ ויחנו בלבונה
21 ויסעו מלבונה ויחנו ברסה
22 ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה
23 ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר ויסעו מהר שפר
25 ויחנו בחרדה ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת
26 ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת
27 ויסעו מתחת ויחנו בתרח
28 ויסעו מתרח ויחנו במתקה
29 ויסעו ממתקה ויחנו בחשמונה
30 ויסעו מחשמונה ויחנו במסרות
31 ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן
32 ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגדה
33 ויסעו מחר הגדגדה ויחנו ביטבתה
34 ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה
35 ויסעו מעברנה ויחנו בעציון גבר
36 ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צן היא קדש
37 ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום
38 ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש
39 ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במותו בהר ההר
40 וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל
41 ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמונה
42 ויסעו מצלמונה ויחנו בפינן
43 ויסעו מפינן ויחנו באבות
44 ויסעו מאבות ויחנו בעיי העברים בגבול מואב
45 ויסעו מעיים ויחנו בדיבון גד
46 ויסעו מדיבון גד ויחנו בעלמון דבלתימה
47 ויסעו מעלמון דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו
48 ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן יריחו
49 ויחנו על הירדן מבית הישמות עד אבל שטים בערבת מואב
50 וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן יריחו לאמר
51 דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען
52 והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במתם תשמידו
53 והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה
54 והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שם הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו
55 ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה
56 והיה כאשר דמיתי לעשות להם כן אעשה לכם
Copyright information for SPVar