Numbers 34

וידבר יהוה אל משה לאמר
צוי את בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם באים אל ארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה
והיה לכם פאת נגבה ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגבה מקצה ים המלח קדמה
ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוציאתו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמונה
ונסב הגבול מעצמונה נחל מצרים והיה תוצאתו הים
וגבול ימה יהיה לכם הים הגדול יגבל זה יהיה לכם גבול ימה
וזה יהיה לכם גבול צפונה מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר
ומהר ההר תתאו לבוא חמתה והיה תוצאתו הגבול צדדה
ויצא הגבול זפרנה והיה תוצאתו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפונה
10 והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה
11 וירד הגבול משפמה הרבלה מקדם לעין וירד הגבול ומחה אל כתף ים כנרת קדמה
12 וירד הגבול הירדנה והיה תוצאתו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב
13 ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה
14 כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם
15 שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן יריחו קדמה מזרחה
16 וידבר יהוה אל משה לאמר
17 אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון
18 ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ
19 ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה
20 למטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד
21 למטה בנימים אלדד בן כסלן
22 למטה בני דן נשיא בקי בן יגלי
23 לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חנאל בן אפוד
24 למטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן
25 ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך
26 ולמטה בני יששכר נשיא פלטאל בן עזן
27 ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי
28 ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד
29 אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען
Copyright information for SPVar